Szkoła dla Rodziców

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to program doskonalący kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie. Program ma na celu opanowanie umiejętności lepszego porozumiewania się dorosłych z dziećmi, zastanowienie się nad własną postawą wychowawczą, wymianę doświadczeń. Uczy otwartej, konstruktywnej komunikacji w rodzinie, a poprzez to buduje silną więź emocjonalną między dorosłymi a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym, przeciwdziałającym różnym zachowaniom problemowym u dzieci i młodzieży (przemoc, uzależnienia, trudności emocjonalne).

Forma zajęć:

Zajęcia mają charakter warsztatów, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Grupa:

Spotkania odbywają się w małej grupie, nie więcej niż 12 osób.

Czas trwania:

30 godzin -10 spotkań po 3 godziny, spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Zakres tematyczny:

  • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
  • Wyrażanie zasad, norm i ograniczeń jako niezbędny warunek wychowania.
  • Uczucia, ich rola. Rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie uczuć.
  • Aktywne, wspierające słuchanie i rozpoznawanie potrzeb dzieci.
  • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów.
  • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, czyli co zamiast karania.
  • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
  • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
  • Funkcja etykietowania, uwalniania dzieci od przypisanych im ról.
  • Konstruktywna pochwała jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Warsztaty są skierowane do rodziców, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dostarcza potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi albo gdy te kłopoty już są widoczne.

Program posiada rekomendację Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).